Cum se obține certificatul de atestare fiscală

Vrei să-ți vinzi mașina, locuința sau un teren? Vei avea nevoie de certificatul de atestare fiscală ca să demonstrezi că ești la zi cu plata taxelor către stat. Documentul este un act oficial prin care o persoană fizică sau juridică poate dovedi că și-a îndeplinit toate obligațiile de plată – taxe, impozite, amenzi sau alte sume, datorate administrației publice locale în rază căreia este înregistrat bunul fiscal. Iată ce trebuie să știi despre obținerea certificatului de atestare fiscală, dacă ai nevoie de acest document:

Ce reprezintă certificatul de atestare fiscală

Orice contribuabil care își dorește să înstrăineze un bun aflat în proprietate personală sau care este supus unei inspecții fiscale are nevoie de acest act. Certificatul de atestare fiscală este un document oficial, emis de organul fiscal competent, care arată modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat.

Când ai nevoie de certificatul de atestare fiscală

Documentul este esențial pentru orice contribuabil care intenționează să vândă anumite bunuri din proprietatea sa. Mai exact, nu te poți prezenta la notar pentru încheierea actelor cu un cumpărător fără să dovedești că ți-ai plătit toate datoriile către administrația locală, indiferent dacă acestea au sau nu legătură directă cu bunul respectiv. Statul consideră că, în urma unei vânzări, contribuabilul obține un câștig, astfel că pentru a intra în posesia banilor trebuie ca înainte de toate să își achite creanțele, inclusiv amenzile existente. De exemplu, dacă vrei să vinzi un apartament, trebuie să prezinți acest certificat de atestare fiscală pentru a demonstra că toate datoriile legate de imobil au fost plătite, dar și ca să dovedești că nu mai ai nici o altă creanță de achitat către bugetul local. Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără acest act oficial sunt considerate nule de drept.

Certificatul de atestare fiscală este necesar și în situația în care contribuabilul este supus unei inspecții fiscale și se solicită eliberarea actului pentru radierea din registrele în care a fost înregistrat.

Cum se obține certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală poate fi eliberat la cerere pe baza datelor cuprinse în evidența creanțelor fiscale a organului competent în evidența căruia este înregistrat contribuabilul. Pentru obținerea documentului, persoana fizică sau juridică trebuie să depună o cerere:

  • Personal, la registratura Administrației Finanțelor Publice din zona unde își are domiciliul contribuabilul;
  • Prin poștă, cu scrisoare recomandată și cu confirmare de primire;
  • Online, prin Spațiul Privat Virtual, prin intermediul sistemului informatic de pe portalul ANAF sau prin sistemul informatic PatrimVen;

Documentul poate fi eliberat doar la cererea contribuabilului, instituțiilor sau autorităților publice, deținătorilor de titluri de participare la o societate, sau unei alte persoane fizice ori juridice, dar numai în situația în care există și un acord scris al contribuabilului. De asemenea, certificatul de atestare fiscală poate fi eliberat și la cererea unui notar public, pentru o persoană fizică, în cazul dezbaterii unei succesiuni. Actul arată care sunt obligațiile de plată rămase restante în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii de eliberare.

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

Pentru obținerea certificatului de atestare fiscală online, persoanele fizice trebuie să completeze o cerere cu datele personale, iar persoanele juridice trebuie să dețină certificate digitale calificate. În varianta clasică, persoanele fizice trebuie să depună pe lângă cerere și o copie a actului de identitate și, după caz, o împuternicire în original sau copie legalizată și copie după actul de identitate al împuternicitului. În cazul persoanelor juridice sau a altor organizații care aleg să solicite eliberarea certificatului prin poștă sau la ghișeu, acestea trebuie să prezinte cererea tip, copia certificatului de înregistrare fiscală, balanța de verificare, împuternicirea și copia după actul de identitate al delegatului, toate așezate într-un dosar cu șină.

Certificatul de atestare fiscală se emite în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 30 de zile pentru persoanele juridice și 90 de zile pentru persoanele fizice, dacă nu desfășoară activități economice în mod independent sau nu exercită profesii libere.

De regulă, certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare, unul pentru solicitant și al doilea pentru arhiva organului fiscal emitent. Însă, dacă pe cerere se menționează în mod expres numărul certificatelor, contribuabilul poate obține mai multe exemplare.

Citește și